Công ty Luật Dragon - Các điều khoản trong Đơn kiện (Tham khảo)

ĐƠN KIỆN ……. ngày…… tháng …… năm ………… Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Tên doanh nghiệp (Nguyên đơn): ………………………………

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Quy tắc tố tụng Trọng tài thương mại (Phần II)

Điều 20. Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp - Thời gian mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp do Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quyết định, nếu các bên không có thỏa thuận khác. - Giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp phải được gửi cho các bên chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày mở phiên họp, nếu các bên không có thoả thuận khác.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Quy tắc tố tụng Trọng tài thương mại (Phần I)

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại khi: 1. Các bên có thoả thuận chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và/hoặc chọn Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết vụ tranh chấp; hoặc

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Biểu phí trọng tài thương mại

Ban hành theo Quyết định số 30/VIAC ngày 15/01/2009, áp dụng cho cả Đơn kiện và Đơn kiện lại

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi